Om dina persondata

Publicerad 2023-01-02. Gäller från 2023-01-02. Suzuki Motor Corporation samlar in persondata när du handlar, leasar eller hyr ett av våra fordon eller på annat sätt blir en kund till oss. Suzuki Sthlm Norr drivs av Louwman Sverige AB – generalagent för Suzuki bilar i Sverige.

Information enligt Dataskyddsförordningen

På Louwman Sverige AB värnar vi om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. På den här sidan ger vi dig bland annat en beskrivning över hur vi samlar in, använder, delar och lagrar din information. Denna information gäller endast för webbplatsen www.suzukilund.se samt för de tjänster och produkter som finns på denna webbplats.

För mer information hänvisar vi till www.globalsuzuki.com/cookies/index.html

Ändamålen med behandlingen samt rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder. Ingen av ovan behandlingar innebär att vi gör automatiska individuella beslut, inbegripet profilering, på dig.

Ändamålen och rättslig grund med behandlingen 

För att du ska kunna anmäla dig till events och utbildningar och för att vi ska kunna administrera dessa: 
För att utföra de åtaganden som avtalats med dig.

För att kunna identifiera dig vid köp och användning av tjänster på webbplatsen: 
För att uppfylla en rättslig förpliktelse samt för att utföra de åtaganden som avtalats med dig.

För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster till dig: 
För att utföra de åtaganden som avtalats med dig.

För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss:
För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller andra berättigade intressen.

För att vi ska kunna ta betalt för bland annat produkter, tjänster, events och utbildningar:

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig.

För att kunna göra marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Detta gör vi för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter:
För att utföra de åtaganden som avtalats med dig och andra berättigade intressen.

För att vi (om du inte har begärt spärr) ska kunna skicka information, erbjudande och marknadsföring till dig via exempelvis post, e-post och telefon:
För att utföra de åtaganden som avtalats med dig, samtycke eller andra berättigade intressen.

För att följa tillämplig lagstiftning såsom exempelvis bokförings- och skattelagstiftning och konsumenträttslagstiftning:
För att utföra rättsliga åtaganden.

För olika typer av marknadsföringsändamål och informationsgivning har vi ett intresse av att få marknadsföra produkter och tjänster. Vi har även intresse av att kunna analysera och göra undersökningar för att kunna förbättra våra produkter och tjänster samt förbättra din upplevelse på webbplatsen. Vi behandlar även din information för att du ska få så relevanta erbjudanden och inbjudningar som möjligt. Vi behöver även kunna vara behjälpliga när du kontaktar oss och den behandlingen är nödvändig för vårt och ditt intresse att kunna hantera ärenden.

Mottagare av personuppgifterna

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel IT-leverantörer eller marknadsföringssamarbetspartners som till exempel deom någon hjälper oss administrera nyhetsbrev. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till särskilt utvalda samarbetspartners, exempelvis lämna ut uppgifter om ditt sökbeteende på webbplatsen. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter. Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vilken information behandlar vi om dig?

Du kan komma att lämna uppgifter om dig själv på flera olika sätt, såsom när du fyller i formulär på www.suzukisthlmnorr.se, köper tjänster och produkter eller när du kontaktar oss på olika sätt. De personuppgifter du kan tänkas lämna är bl.a. namn, personnummer, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress. När du använder webbplatsen och våra tjänster kan vi även komma att samla in följande information om dig.

Information om de tjänster som du har köpt

Beteendeinformation om hur du använder webbplatsen såsom användning av våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten. Enhetsinformation såsom IP-adress på nätverksnivå, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Period för lagring

Vi sparar informationen om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När det gäller marknadsföringsändamål för dig som är privatkund gallrar vi dina personuppgifter 12 månader efter det att du upphört att vara kund.

Dina rättigheter

Såsom fysisk person och vars personuppgifter som behandlas har du flertalet rättigheter. Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter och om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag (se adress nedan). Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Exempel på att vi kan ha rätt att säga nej till din begäran är skyldigheter som följer av bokförings- och skattelagstiftning och konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället på din begäran att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

I vissa fall har du även rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Dessa skäl ska då väga tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk.

Det finns också begränsningar i dina rättigheter när uppgifterna behandlas för statistiska ändamål.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev eller utskick kommer du även att informeras om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev/utskick.

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen är vi skyldig att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Länkar på webbplatsen

På www.suzuksthlmnorr.se kan det förekomma länkar och/eller hänvisningar till andra webbplatser. Denna information gäller inte för dessa webbplatser och vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicys innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Cookies

Vi använder också cookies (och andra liknande tekniker) för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om vår användning av cookies finner du här.

Kontakta oss

Louwman Sverige AB (556713-6725) är ansvarig för den behandling som sker vid besök eller användande av tillgängliga produkter och tjänster på webbplatsen. Kontakta oss gärna på nedan postadress, e-post eller telefon.

Postadress: Louwman Sverige AB Vretenvägen 10, 171 54 Solna E-post: kund@suzuki.se Telefon: 08-517 323 00

Registerutdrag

Vid förfrågningar om registerutdrag, vänligen skriv din förfrågan till adressen nedan. Postadress: Louwman Sverige AB Vretenvägen 10, 171 54 Solna E-post: kund@suzuki.se

Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på kund@suzuki.se eller lämna in ett klagomål till Datainspektionen på följande adress.

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm